Vilkår SmartPark

Dette dokumentet gjelder vilkår og personvernerklæring for bruk av SmartPark.

Innledning:

Denne avtalen inngås mellom tilbyder av SmartPark (“Tjenesten”) og kunden (“Kunde”). Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forhold til bruk av Tjenesten. Aksept og inngåelse av denne avtalen er et absolutt vilkår for at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Kunden samtykker til at vilkårene i denne avtalen er akseptert ved aksept i elektronisk dialog før Tjenesten tas i bruk.

Formålet med SmartPark

SmartPark Parkering er en digital tjeneste for salg av parkeringstillatelser, samt salg av andre typer produkter som er relatert til parkering. Tjenesten skal være tilgjengelig for alle. SmartPark blir benyttet av ulike parkeringsoperatører som har for hovedmål å levere parkeringstjenester på offentlige og private parkeringsplasser som selskapene forvalter.

Parkeringsoperatører:

Trondheim Parkering KF.
Selskapet har organisasjonsnummer 985 806 608 og forretningsadresse Erling Skakkes gate 40, 7012 Trondheim.
Kontaktopplysninger er parkering@trondheim.kommune.no og telefon 72 54 09 00.

Ålesund Parkering AS.
Selskapet har organisasjonsnummer 930 475 610 og forretningsadresse Korsegata 4B, 6002 Ålesund.
Kontaktopplysninger er alesund.parkering@alesund.kommune.no, telefon 70 16 21 28.

Sunnmøre Parkering AS har organisasjonsnummer 989 549 545, og har samme forretningsadresse som Ålesund Parkering.
Kontaktinformasjon er alesund.parkering@alesund.kommune.no, telefon 70 16 21 25

Bruk av tjenesten

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter ved bruk av tjenesten, og inngås mellom tilbyder av Tjenesten og Kunden som er bruker.
Hvis man parkerer på anviste plasser uten gyldig parkeringsavtale knyttet til korrekt registreringsnummer og sone vil man ved kontroll bli ilagt kontrollsanksjon.

Kundens plikter:

For at Kunden skal kunne benytte seg av Tjenesten må Kunden registrere et betalingskort eller være en del av en bedriftsavtale.

For produktene Kunden kjøper via Tjenesten godtar Kunden at registrerte betalingskort belastes med de til enhver tid gjeldende priser, inklusive avgifter og tjenestegebyrer. Den endelige prisen for parkering beregnes straks parkeringen er avsluttet.
Det er Kundens ansvar at det registrerte betalingskortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. Dersom Tjenesten ikke virker eller er utilgjengelig, er det Kundens ansvar å sørge for betaling på annen måte.

For kunder som parkerer i anlegg med kameraregistrering av inn - og utpassering, og ikke er registrert med betalingskort, betaler på kiosk eller betaler innen 48 timer på Web, vil faktura sendes eier av kjøretøyet.

Kjøpsvilkår

Avtaleperiode og oppsigelse

Avtalen er gyldig fra det tidspunkt Kunden aksepterer disse vilkårene. Kunden kan si opp avtalen gjennom skriftlig henvendelse til parkeringsoperatør.

Parkeringsoperatør kan si opp avtalen med Kunden med skriftlig varsel dersom parkeringsoperatør slutter å tilby Tjenesten, endrer Tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke opprettholder Tjenesten. Ved opphør av avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder Kundens utestående betalingsforpliktelser.

Varsling på mobil

For å gjøre Tjenesten så enkel som mulig å bruke ber vi om tilgang til noen funksjoner på den mobile enheten. Disse inkluderer:

Personvern

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen forklarer vi hvordan vi behandler deres personopplysninger, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til personvernregelverket.

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilnummer, bilder eller fødselsdato. Tjenesten innhenter ingen sensitive personopplysninger.

Trondheim Parkering er behandlingsansvarlig for personopplysningene i tjenesten, selv om Tjenesten blir benyttet av ulike parkeringsoperatører. All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av ulike bruksmåter, er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Trondheim Parkering er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med norske lover. Dine data er trygge og brukes kun av oss til det vi oppgir i denne erklæringen. Dersom du har spørsmål om dine personopplysninger kan du kontakte oss på parkering.postmottak@trondheim.kommune.no

Innsamling av informasjon

Personopplysninger som behandles består av opplysninger som kunden selv registrerer eller utleverer til oss via applikasjonen eller vår nettside. SmartPark benytter mobiltelefonnummer for å verifisere en bruker. Tredjepartsløsninger for SMS benyttes til autentisering av brukeren ved førstegangsregistrering. Etter autentisering vil SmartPark benytte et token i den videre kommunikasjonen med brukere. Tredjepartsløsning benyttes også for betaling. Det kan også benyttes andre løsninger fra tredjepart i tjenesten.

Lagring av brukerinformasjon:

Følgende informasjon som er bruker-relatert kan være lagret i Tjenesten:

Alle personopplysninger som blir behandlet lagres i servere innenfor EU/EØS.

Dersom du har tillatt stedtjenester (GPS) i applikasjonen, vil GPS- posisjoner ikke lagres i applikasjonen, men benyttes kun til å bistå ved valg av sone.

Hva informasjonen brukes til

Hvem har tilgang til informasjonen

Lagringstid

Personopplysninger blir kun lagret i den perioden som er nødvendig for å overholde enhver rettslig forpliktelse som er relevante, slik som regnskapsforpliktelser, tvist eller en rettslig prosess.

Databehandlere

For å sikre dine personopplysninger, har Trondheim Parkering inngått databehandleravtale som sikrer at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket, og som setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger. Vi kan la underleverandører (samarbeidspartnere) stå for den tekniske delen av databehandlingen. Vi pålegger databehandleren å sørge for en forsvarlig informasjonssikkerhet og sletting av personopplysninger.

Rett til innsyn/retting/sletting/dataportabilitet

Ved uriktige, ufullstendige eller irrelevante opplysning kan kunden når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. For utlevering, retting eller sletting av egen bruker må man kontakte Trondheim Parkering KF. (Kontaktinfo; se første avsnitt i dette dokumentet). Brukeren vil da bli slettet fra tjenesten, men kjøpstransaksjoner vil være oppbevart i inntil 5 år for å ivareta informasjonsbehov som følge av regelverket i bokføringslov og –forskrifter.

Endring av personvernerklæringen

Trondheim Parkering har rett til å oppdatere personvernerklæringen. Dersom erklæringen endres i forhold til måten parkeringsoperatør behandler dine personopplysninger vil endringene informeres via nettsiden, applikasjonen, sms eller epost. Parkeringsoperatør anbefaler at kunden holder seg oppdatert ved å lese personvernerklæringen regelmessig.