VILKÅR FOR LEIE AV PARKERINGSPLASS SAMT BRUK AV APP

Micasa Parkering AS / Parkeringsselskapet AS

Tollbodgaten 22, 3111 Tønsberg

Org. nr.: 980 750 817 / 982 163 137

(heretter kalt “Utleier” eller «Selskapet»)

og

kunde (heretter kalt “Leietaker”)

LEIE AV PARKERINGSPLASS

1. Vilkår

Disse vilkårene gjelder for leie av parkeringsplass mellom Utleier og privat- eller bedriftskunder hvor bestilling er gjort elektronisk via Micasa App eller via www.micasa.no

2. Avtalens varighet:

Denne avtale gjelder fra og med avtalt dato og er løpende. Begge parter kan deretter, uten nærmere begrunnelse, si opp avtalen. Avtalen sies opp ved å logge inn på «Min side» eller i Micasa Appen. Ved månedsleie er oppsigelsestiden en måned og oppsigelsen løper fra og med neste hele periode. Ved kvartalsleie må avtalen sies opp innen en måned før nytt kvartal for at ikke ny kvartalsperiode skal påløpe. Avtalen gjelder for ett kjøretøy. Dersom flere kjøretøy skal parkeres på likt må tilsvarende antall avtaler inngås.

3. Leiesum / betaling

Leietaker belastes månedlig eller kvartalsvis avhengig av hvilken avtale som er inngått

Leietaker plikter til enhver tid å ha gyldig betalingskort tilknyttet avtalen, og frigjørende betaling kan kun skje ved belastning av dette betalingskortet. Kundedata blir ikke delt med/solgt til tredjepart og oppbevares ihht norsk lov.

Betalingskortopplysninger blir skrevet inn på sikker kryptert side (SHA-256).

Det kan tilkomme faktura-/ekspedisjonsgebyr for avtalen.

Leiesum kan justeres av Utleier minimum 1 gang hvert kalenderår.

Utleier vil, ved uteblitt betaling, fakturere Leietaker for oppsigelsestid. Ved for forsinket eller uteblitt betaling tilkommer til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven.

Hvis parkeringen ikke kan belastes et betalingskort kan det ettersendes en faktura. (Gebyr tilkommer). Kontrollsanksjon må i tillegg påregnes dersom kjøretøyet står parkert uten betalt avtale.

4. Ansvarsforhold

Utleier er ikke ansvarlig for tyveri eller noen form for skade som måtte bli påført Leietakers kjøretøy, uansett årsak.

Leietaker skal kun benytte de plassene som leieforholdet omfatter og som er angitt av Utleier. Misbruk kan medføre ileggelse av kontrollsanksjon.

Leietaker kan nektes adgang til anlegget dersom vedlikeholds-, ombyggings- eller endringsarbeider medfører at dette er nødvendig. Dette gjelder også ved eventuelle driftstekniske problemer. Dersom det er mulig, skal Utleier varsle Leietaker i god tid før slike arbeider igangsettes. Utleier søkerl i så fall stille annen p-plass til rådighet for Leietaker.

Parkeringsplassene skal ikke uten skriftlig samtykke fra Utleier benyttes på annen måte enn til registrerte kjøretøy i henhold til denne avtale. Leietaker er forpliktet til å følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder for bruk av utendørs parkeringsplasser og/eller parkeringshuset.

MICASA APP – Vilkår og betingelser

1. Innledning

Denne avtalen inngås mellom Micasa som tilbyder av tjenesten Park-O («Tjenesten») og brukeren («Kunden»). Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i forhold til bruk av Tjenesten. Aksept og inngåelse av denne avtalen er et absolutt vilkår for at Kunden kan ta i bruk Tjenesten. Slik aksept og inngåelse gis ved at Kunden samtykker til at vilkårene i denne avtalen er akseptert. Dette skjer ved aksept i elektronisk dialog før Tjenesten tas i bruk.

2. Generelle vilkår

a) Korrekt kjennemerke

Kunden plikter til enhver tid å ha korrekt i kjennemerke på kjøretøyet som er parkert på anlegget. Kunden skal benytte www.micasa.no eller mobilfunksjonalitet fra Micasa. Kunden kan risikere kontrollsanksjon ved parkering av kjøretøy med annet kjennemerke enn registrert.

b) Hva Tjenesten omfatter

Kunden skal kun benytte de plassene som avtalen omfatter og som er angitt av Micasa: Misbruk kan medføre ileggelse av kontrollsanksjon.

c) Tjenesten omfatter parkering av kjøretøy

Parkeringsplassene som Tjenesten omfatter skal ikke uten skriftlig samtykke fra Micasa benyttes på annen måte enn parkering av kjøretøy. Kunden er forpliktet til å følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder for bruk av Tjenesten.

d) Oppkopling til strømforsyning mv

Tjenesten omfatter ikke oppkopling av strømforsyning/elektriske installasjoner på eiendommen. Overtredelse anses som mislighold. Kunden holdes ansvarlig for omkostninger om dette skulle inntreffe.

e) Fremleie

Fremleie er ikke tillatt.

3. Kameragjennkjenning/ANPR –Autoparkavtale

Med en Autoparkavtale har bilfører ansvaret for at det aktiveres en parkering ved innkjøring, samt at den stoppes ved utkjøring. Dette må gjøres manuelt dersom systemet ikke klarer å starte/stoppe parkeringen på ditt reg.nr.

4. Betaling

For at kunden skal kunne benytte seg av Tjenesten, må Kunden registrere et gyldig betalingskort. Avtalen gir Kunden rett til å benytte Tjenesten til å betale for parkering og andre eventuelle produkter som tilbys gjennom Tjenesten. For produktene Kunden kjøper via Tjenesten, godtar Kunden at registrerte betalingskort belastes med de til enhver tid gjeldende priser, inklusive avgifter og tjenestegebyrer. Den endelige prisen for parkering beregnes straks parkeringen er avsluttet.

Det er Kundens ansvar at det registrerte betalingskortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. Dersom Tjenesten ikke fungerer eller er utilgjengelig, er det Kundens ansvar å sørge for betaling på annen måte. Dersom det ikke er mulig å belaste betalingskortet for kjøpt tjeneste vil kjøpet bli fakturert. Administrasjonsgebyr tilkommer.

Ved all bruk av Tjenesten, er det Kundens ansvar å registrere korrekt takstgruppe/sone, samt kjøretøyets registreringsnummer.

Registrering av betalingskort og betaling blir behandlet av Bambora som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes betingelser og vilkår. Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskort i Tjenesten.

5.Avtaleperiode og oppsigelse

Ved å ta i bruk Tjenesten aksepterer Kunden vilkårene fra det tidspunktet Kunden har lastet ned Appen og tatt den i bruk. Dersom kunden ikke lenger ønsker å ha en brukerprofil hos Micasa kan denne slettes ved å ta kontakt med Selskapet.

Micasa kan si opp avtalen med Kunden etter skriftlig varsel, dersom Micasa stanser å tilby Tjenesten, endrer Tjenesten vesentlig eller av andre årsaker ikke opprettholder Tjenesten.

Ved opphør av Avtalen bortfaller ikke partenes uoppgjorte forpliktelser overfor hverandre, herunder Kundens eventuelle utestående betalingsforpliktelser.

Ved oppsigelse av månedsavtale, se pkt 2 (Under Leie av parkeringsplass)

For både leieavtale og ved bruk av app gjelder i tillegg følgende:

1. Uforutsette omstendigheter (force majeure)

Denne avtale bortfaller med øyeblikkelig virkning dersom parkeringsanlegget blir ødelagt ved brann, oversvømmelse eller andre omstendigheter utenfor Utleiers kontroll. Leietaker kan ikke kreve noen form for erstatning ved bortfall av avtalen i henhold til dette punkt.

2. Mislighold

Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien eller avtalte tilleggsytelser ikke blir betalt, jf. § 13-2 3. ledd (a) i lov om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring av 26. juni 1992 nr. 86 (”tvangsfullbyrdelsesloven”).

Leietaker vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er løpt ut, jf. § 13-2 3. ledd (b) i tvangsfull­byrdelsesloven.

Gjør Leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen, kan Utleier heve denne, og Leietaker plikter da å fravike leieobjektet. Leietaker kan ikke fremsette motkrav mot Utleier med mindre motkravet er erkjent av ham eller er rettskraftig avgjort ved dom eller forlik, og betingelsene for motregning for øvrig er oppfylt.

3. Tvister

Dersom det mellom Utleier og Leietaker oppstår tvister, skal disse søkes løst mellom partene. Dersom tvister ikke kan løses på denne måte, skal disse avgjøres ved de alminnelige domstoler, med Tønsberg tingrett som verneting.

4. Endring av vilkår

Selskapet kan endre vilkårene. Den til enhver tid gjeldende versjon av avtalevilkårene finnes på www.micasa.no/parking/leie-parkering. Utleier vil varsle Leietaker hvis endring må antas å ha en viss betydning for Leietaker.

5. Regler om Micasas behandling av personopplysninger.

Personvernloven med forskrifter regulerer Micasas adgang til å behandle personvernopplysninger. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår som Micasa har inngått med kunden og gjelder for alle tjenesteforhold.

Med personvernopplysninger forstås opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som Kunde.

Personopplysninger som innhentes etter denne avtalen, vil følge bestemmelsene i personvernloven. Behandlingen av slike personopplysninger er nødvendige for at partene skal kunne oppfylle denne avtalen.

Personvernloven gir deg mulighet til å få kontroll og oversikt over opplysninger og informasjon virksomheten har om deg.

6. Behandlingens formål

Formålet med Micasas behandling av personopplysninger er kundeadministrasjon, fakturering, samt å oppfylle de forpliktelser Micasa har påtatt seg for gjennomføring av avtalen, herunder gjennomføre betalingstransaksjoner.

Micasa vil behandle personopplysninger slik lovgivningen til enhver tid veileder.

7. Informasjon om behandlingen og innsynsrett

Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Micasa, kreve innsyn i registrerte personopplysninger, få beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og gis nærmere informasjon om Micasas behandling av opplysningene.

Dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller irrelevante kan Kunden når som helst få dem rettet, supplert eller slettet.

Ved enkeltkunders særlige behov, kan Micasa begrense antall ansatte som skal ha tilgang til, og innsyn i, Kundens personopplysninger.

Begjæring om innsyn kan rettes via e-post til post@micasa.no eller via ordinær post.

8.Personopplsyninger innhentes og registreres av Micasa

Personopplysninger som registreres vil Micasa motta direkte fra Kunden, og opplysningene vil brukes for å administrere kundeforholdet og ivareta forpliktelser etter avtalen.

For at du som Kunde skal kunne benytte deg av Tjenesten, må du oppgi følgende opplysninger som også kan lagres:

- Mobilnummer benyttes som brukernavn i Tjenesten

- Registreringsnummer på kjøretøyet benyttes for å knytte parkering til kjøretøy

- Deler av betalingskortnummer benyttes for at Kunden selv kan gjenkjenne hvilket av sine betalingskort som er registrert i Tjenesten.

Det registreres ingen personopplysninger for statistisk bruk. Kjøpsinformasjon registreres og lagres for å kunne dokumentere kjøp.

Leietaker aksepter at leietakers kjøretøy kontrolleres og registreres med hjelp av elektroniske systemer. Alle opplysninger relatert til Leietaker kan benyttes og behandles av Utleier som ledd i oppfyllelsen av avtalen.

9. Utlevering

Registrerte personopplysninger vil bare bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående, når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Overføring av personopplysninger til Micasas databehandlere anses ikke som utlevering.

Micasa er behandlingsansvarlig for personopplysningen i Tjenesten. Micasa har interne rutiner for hvordan personopplysninger skal behandles, og tilgang til informasjon er sikret med adgangskontroll og passord. Hos systemleverandøren av tjenesten Park-O, har kun ansatte knyttet til kundeservice og utvikling tilgang til personopplysningene.

10. Retting og sletting

Micasa vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lov eller forskrift.

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personvernloven, kan Kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger, se punkt 12.

11. Klage til Datatilsynet

Dersom Kunden mener at det foreligger avtale- eller lovbrudd fra Micasas side, kan forholdet klages inn til Datatilsynet (postkasse@datatilsynet.no); Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo.